Неділя квітня 21 , 2019

ПОЛОЖЕННЯ про Житомирський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

1.Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі -Центр) є державною установою і підпорядковується головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

2.Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації програм соціального захисту населення, а також цим Положення.

3.Головними завданнями Центру є:

3.1.Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування населення, надання соціальної допомоги громадянам, які потребують підтримки з боку держави.

3.2.Підготовка документів на виплату всіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій у готівковій формі на придбання твердого і рідкого палива та скрапленого газу, компенсаційних виплат інвалідам, виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших грошових виплат (далі - соціальна допомога, інші грошові виплати).

3.3.Здійснення контролю за правильністю призначення, перерахунку, нарахування і виплати всіх видів соціальної допомоги, інших грошових виплат.

3.4.Здійснення державного нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій і цільової грошової допомоги органами Пенсійного фонду.

3.5.Упровадження в органах праці та соціального захисту населення уніфікованих комп'ютерних технологій, підтримка функціонування їх апаратно-програмних засобів у складі єдиної відомчої інформаційної системи, підтримка єдиного інформаційного і телекомунікаційного середовища з питань надання всіх видів соціальної допомоги, інших грошових виплат, організація збору, опрацювання, систематизації інформації про пільгові категорії громадян. Підтримка та зберігання електронної інформації в актуальному стані.

3.6.Здійснення моніторингу даних єдиної відомчої інформаційної системи з метою відстеження фінансових операцій щодо здійснення соціальних виплат; аналіз та оцінка тенденцій у співвідношеннях показників виплат соціальної допомоги та факторами соціального рівня життя, а також розробка та впровадження соціально направлених рекомендацій стосовно функціонування цієї системи та її супроводу.

4.Центр відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.Здійснює вхідний облік та контроль документів з питань призначення соціальної допомоги, інших грошових виплат, які надходять від органів праці та соціального захисту населення, підприємств, організацій та установ.

4.2.Перевіряє правильність визначення органами праці та соціального захисту населення права на призначення соціальної допомоги, інших видів грошових виплат. Забезпечує у тижневий термін оформлення виплатних документів та їх відправку на виплату відповідно до узгоджених графіків.

4.3.Проводить перевірку правильності призначення (перерахунку) та виплати пенсій і цільової грошової допомоги органами Пенсійного фонду.

4.4.Забезпечує своєчасний розгляд усних та письмових звернень громадян з віднесених до його компетенції питань, здійснює їх аналіз, уживає заходів щодо усунення причин, що їх породжують.

4.5.Готує та передає органам праці та соціального захисту населення документи з питань виплати соціальної допомоги, інших грошових виплат через державні підприємства зв'язку та установи банків.

4.6.Разом з регіональними органами праці та соціального захисту населення та під їх керівництвом:

щороку проводить інвентаризацію особових справ і рахунків одержувачів соціальної допомоги, інших грошових виплат;

уживає заходів до попередження і погашення сум переплат і недоплат соціальної допомоги, інших грошових виплат.

4.7.Упроваджує прогресивні форми організації праці, розробляє і здійснює заходи щодо підвищення її продуктивності, поліпшення якості і скорочення термінів обробки документів.

4.8.Упроваджує і супроводжує у місцевих органах праці та соціального захисту населення уніфіковані комп'ютерні технології обробки документації одержувачів грошової допомоги, соціального моніторингу, інтегрованої аналітичної обробки інформації з питань праці та соціального захисту населення, забезпечує підготовку та надання методичних рекомендацій з цих питань.

4.9.Проводить перерахунки розмірів грошової допомоги (в тому числі у зв'язку з індексацією), забезпечує своєчасну підготовку бухгалтерської та статистичної звітності з використанням уніфікованих програмних засобів.

4.10.Підтримує за допомогою уніфікованих програмних засобів в актуальному стані бази даних одержувачів соціальної допомоги, інших грошових виплат за категоріями та одержувачів пільг.

4.11.Здійснює за допомогою уніфікованих програмних засобів облік інвалідів, які потребують протезування, професійної та соціальної реабілітації, санаторно-курортного лікування, забезпечення спеціальним транспортом, а також облік дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, яким необхідна рання соціальна реабілітація.

4.12.Здійснює методичне забезпечення діяльності органів праці та соціального захисту населення у регіоні щодо впровадження та експлуатації уніфікованих комп'ютерних технологій обробки інформації з питань надання соціальної допомоги, інших грошових виплат, навчання працівників управлінь.

4.13.На підставі аналізу баз даних одержувачів соціальної допомоги, інших грошових виплат у встановлені терміни подає головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації відповідну звітність, а також вносить пропозиції щодо поглиблення адресності соціального захисту громадян.

4.14.Організовує роботи з установлення загальносистемного прикладного програмного забезпечення.

4.15.Забезпечує централізоване технічне обслуговування та ремонт комп'ютерного і комунікаційного обладнання відповідного регіонального інформаційно-телекомунікаційного комплексу.

5. Центр очолює начальник, який призначається та звільняється з посади начальником головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією.

6.Начальник Центру:

6.1.Забезпечує виконання завдань, покладених на Центр, здійснює керівництво роботою Центру і в установленому законом порядку несе персональну відповідальність за його діяльність.

6.2.Діє від імені Центру і представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях без довіреності, відкриває у банках розрахункові та інші рахунки.

6.3.У встановленому законом порядку несе відповідальність за збереження майна Центру, ефективне і цільове використання засобів комп'ютерної та офісної техніки Центру.

6.4.У межах своєї компетенції видає накази, затверджує положення про структурні підрозділи Центру, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, заохочує і накладає стягнення на них згідно з чинним законодавством.

6.5.Здійснює заходи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, поліпшення умов праці і побуту, підвищення кваліфікації працівників Центру.

6.6.Затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку.

7.Центр утримується за рахунок коштів обласного бюджету.

8.Умови оплати праці спеціалістів Центру визначаються Міністерством праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів України.

9.Віднесення посад працівників Центру до відповідних категорій посад державних службовців здійснюється на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України.

10.Центр є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням, штампи та інші реквізити, а також печатки, штампи відділів з їх найменуванням.

11.Реорганізація та ліквідація Центру проводиться в установленому законодавством порядку.

Допомога на дітей одиноким матерям - 2016

Право на допомогу мають:

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІ

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 № 911-VIII) Урядом 25.12.2015 року схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою з 1 січня поточного року змінено порядок призначення допомоги дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Заступник директора Центру

ImageБабінська Алла Романівна

Заступник директора центру з питань соціальних виплат.

Директор Центру

ImageВасилівський Валерій Вільгельмович

Директор обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Заступник директора Центру

ImageТкаченко Володимир Олександрович

Заступник директора центру з програмного та технічного забезпечення.